XIV Kongres Pielęgniarek Polskich
Współczesne Pielęgniarstwo
- Dynamika zmian i Wezwanie do Działania

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
oraz
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

zapraszają do uczestnictwa

w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich,

który odbędzie się w dniach

13-15 września 2018 roku w Kielcach

WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO
- DYNAMIKA ZMIAN I WEZWANIE DO DZIAŁANIA

MIEJSCE KONGRESU

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce

Tematy Sesji Kongresu

 1. Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy
  The nursing workforce and workplace
 2. Pielęgniarstwo w perspektywie globalnej
  Global perspective on nursing
 3. Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta
  Clinical care and patient safety
 4. Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek
  Development of the new professional role
 5. Historia i etyka pielęgniarstwa
  History and ethics of nursing
 6. Varia

Ważne terminy

Uczestnictwo czynne

 

 

Rejestracja i przesyłanie streszczeń

do 31 maja 2018

 

Akceptacja streszczeń

do 5 czerwca 2018

 

Ostateczny termin przesłania pracy do monografii

do 31 lipca 2018

 

Akceptacja prac do druku w monografii

do 15 sierpnia 2018

 

Przesłanie E-plakatu

do 3 września 2018

Uczestnictwo bierne

 

 

Rejestracja

do 31 sierpnia 2018

Tematyczne Warsztaty Edukacyjne

 

 

Rejestracja

do 31 sierpnia 2018

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Zarejestruj się. Przesłanie skanu dowodu dokonania opłaty konferencyjnej na adres  kongres.pielegniarek@ujk.edu.pl

KOSZTY UCZESTNICTWA


Kategoria Uczestnictwa
Opłata Wczesna
do 30 kwietnia
Opłata Podstawowa
do 31 sierpnia
Członek PTP350,00 zł420,00 zł
Uczestnik430,00 zł500,00 zł
Student / doktorant150,00 zł200,00 zł
Przedstawiciel firmy medycznejOpłaty ustalone indywidualnie
Komitet organizacyjnyOpłata ryczałtowa 100,00 zł
Publikacja pracWedług stawek czasopisma
Publikacja monografii150,00 zł
Opłata za uczestnictwo w drugim
i kolejnym warsztacie edukacyjnym
50,00 zł


Opłata konferencyjna obejmuje

 • wstęp na salę obrad
 • materiały kongresowe
 • uczestnictwo w uroczystym koktajlu z oprawą artystyczną w dniu otwarcia Kongresu
 • przerwy kawowe i lunch w dniach: 14-15.09.2018
 • możliwość skorzystania z jednych bezpłatnych warsztatów

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie organizator nie przewiduje zwrotu kosztów.

NUMER KONTA:

Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
26 2030 0045 1110 0000 0409 0030

w tytule przelewu należy wpisać:

XIV KONGRES PP 2018, imię i nazwisko uczestnika/ów

FORMY PREZENTACJI PRAC

 1. Prezentacja ustna
 2. Poster multimedialny
  Uczestnik Kongresu w trakcie rejestracji może dokonać wyboru formy prezentacji pracy, ostateczną decyzje podejmuje Komitet Naukowy Kongresu w terminie do 31 maja 2018 roku. Podstawowym kryterium kwalifikacji prac będzie tematyka i znaczenie doniesień dla rozwoju pielęgniarstwa. Autorzy prac zostaną poinformowani drogą e-mailową o wynikach kwalifikacji prac najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 roku.
  Streszczenia prac w języku polskim i angielskim zostaną wydane w formie multimedialnej (Płyta CD). Poster multimedialny należy przygotować zgodnie z podanym wzorem. Uczestnicy sesji posterowej będą mieć do dyspozycji do 5 minut na przedstawienie problematyki przygotowanej w formie posteru.
  E-plakat należy przesłać na adres: kongres.pielegniarek@ujk.edu.pl
  Zasady przygotowania streszczeń, posteru multimedialnego pod adresem: http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/kongres/wytyczne

PLANOWANE FORMY PUBLIKACJI PRAC

Uczestnicy Kongresu rekomendują Autorom publikacje swoich prac w wybranych czasopismach naukowych lub w monografii.

A. Czasopisma

 1. Gerontologia Polska:
  http://gerontologia.org.pl/czasopismo-gerontologia-polska
 2. Pielęgniarstwo XXI wieku:
  http://www.piel21w.umlub.pl/regulamin/
 3. Studia Medyczne:
  https://www.termedia.pl/Czasopismo/Studia_Medyczne-67
 4. Pielęgniarstwo Polskie
  http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/

Autor pracy jest zobowiązany przygotować jej tekst zgodnie z wymogami Redakcji czasopisma. Decyzje ostateczną dotyczącą terminu, sposobu przyjęcia pracy oraz jej opublikowania podejmie Redakcja czasopisma. Termin i sposób wysyłania pełnych tekstów prac do Redakcji czasopism zostanie podany w późniejszym terminie.

B. Monografia: 

tematyka prac kierowanych do monografii powinna wpisywać się w planowany tytuł: „Kompetencje zawodowe pielęgniarek w nauce i praktyce”

Zasady przygotowania prac do publikacji w monografii pod adresem: http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/kongres/wytyczne

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Finansowane przez Uczestników Kongresu w ramach opłaty konferencyjnej:

 1. Uroczysty Koktajl z oprawą artystyczną w dniu otwarcia Kongresu
 2. Konsultacje eksperckie
 3. Spotkania partnerskie

Finansowane przez Uczestników dodatkowo poza opłatą konferencyjną:

Wycieczki tematyczne pod hasłem „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE”
Uczestnicy Kongresu mogą wybrać jedną z proponowanych wycieczek:

 1. Wzgórze zamkowe i jego sekrety
  Spacer z przewodnikiem po urokliwych i historycznych zakątkach Kielc - koszt 10 zł
 2. W krainie stalagmitów i stalaktytów
  Zwiedzanie Jaskini Raj – unikatowego w Polsce obiektu krasowego - koszt 30 zł
 3. Góry świętokrzyskie – tradycje i legendy
  Wycieczka z przewodnikiem na Łysą Górę (Święty Krzyż), Biesiada przy grillu i ognisku z „ kociołkiem Baby Jagi” - koszt 100 zł

Organizatorzy Kongresu zorganizują dla uczestników ww. wycieczki dla grup liczących po 30 osób. W przypadku nie spełnienia ww. kryterium Organizatorzy Kongresu zachęcają do wycieczek indywidualnych. Deklaracje Uczestników i opłaty do 15 sierpnia 2018 roku. Rejestracja na wycieczki po zalogowaniu do panelu konferencji

Wycieczki płatne na konto: ING Bank Śląski 89 1050 1416 1000 0090 3064 0586
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Kielce z dopiskiem: Kongres PP 2018 Wycieczka

BIURO KONGRESU

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 19 A, 25-317 Kielce

czynne

 • poniedziałek - godz. 10.00-13.00 pok. 9.
  tel. (041) 349 69 03
  349 69 22
  502 658 779

 • czwartek - godz. 12.00-15.00 . pok. 216. tel.
  tel. (041) 349 69 03 
  349 69 22
  502 658 779

E-mail: kongres.pielegniarek@ujk.edu.pl

REZERWACJA HOTELI

Uczestnicy Kongresu dokonują rezerwacji hoteli we własnym zakresie.
Rekomendacje Organizatorów Kongresu:

 1. Hotel Kongresowy
  (Miejsce Uroczystej kolacji z oprawą artystyczna w dniu otwarcia Kongresu). Adres: Kielce 25-323, Al. Solidarności 34.
  e-mail: hotel@kongresowy.pl http://hotelkongresowy.pl/
 2. Hotel Ibis
  Adres: Kielce 25-516, ul. Warszawska 19.
  Rezerwacje: http://www.ibis.com/pl/hotel-7120-ibis-kielce-centrum/index.shtml
 3. Hotel Asystenta
  Adres: Kielce 25-328 ul Śląska 11.
  Kierownik: mgr Bogumiła Juszkiewicz;
  Nr tel. do kierownika DS: 41 349 73 62;
  Nr tel. na portiernię: 41 349 73 58;
  http://www.ujk.edu.pl/ds_asystent.htmlSPONSORZY


Partner strategiczny